ارم سایت موسسه حامیان آموزش یار حیات طیبه 547

مدیران موسسه

خدمت به خلق کن که پیدایش وجود

ما را برای خدمت خلق آفریده اند​

دکتر ابراهیم رحیم زاده

دکتر ابراهیم رحیم زاده

رئیس هیات امناء

حاج غلامرضا جعفری

غلامرضا جعفری

مدیر عامل

حاج حمید رضا خلقی

حاج حمید رضا خلقی

رئیس هیات مدیره