ارم سایت موسسه حامیان آموزش یار حیات طیبه 547

درباره اعضا

هیات موسس

نظام الدین ملازاده

موسس – رئیس هیات امناء

غلامرضا جعفری

موسس – مدیر عامل 

برادران

؟؟

هیات مدیره

حمید رضا خلقی

رئیس هیت مدیره

محمد همایی

قائم مقام مدیر عامل

احمد قزی

نایب رئیس هیت مدیره

محمد رضا صالحی

عضو اصلی هیت مدیره

عبد الحمید دیانتی

منشی هیت مدیره

بازرسین

عباس کمیلی ثانی

بازرس اصلی

براتی

؟؟؟؟