ارم سایت موسسه حامیان آموزش یار حیات طیبه 547

موسسه

حامیان آموزش یار حیات طیبه 

ثبت : 547

( یاوران وقف مشارکتی علمی و آموزشی فرهنگی )

حیات طیبه در قرآن کریم ( آیه شریف 97 سوره نخل)

هر کس کار شایسته ای انجام دهد بخواه مرد باشید یا زن ، در حالیکه مومن است او را به زندگی پاک ( حیات طیبه ) زنده می داریم و پاداش آن ها را به بهترین اعمالی که انجام می داند خواهیم داد. 

*******************

سازمانی مردم نهاد است که برای نخستین بار در این شهرستان  با هدف پشتیبانی از مراکز آموزشی – دانشگاه ها و مدارس و حمایت از محصلین ، دانشجویان و دانش آموزان مستعد و نیازمند بنیانگذاری شده است.

این موسسه مستقل از تشکیلات رسمی دانشگاهها و آموزش و پرورش و سازمانها و نهاد های دولتی و با ویژگی علمی آموزشی 

فرهنگی و غیر سیاسی و غیر انتفاعی و عام المنفعه و با استفاده از آیین و سنت حسنه وقف ایجاد و فعالیت می نماید و جاودانگی خیرات و نیکوکاری های خیرین و واقفین را قوام بخشیده و مراقبت می نماید.

*******************

بردن اینجا ، همه را باختن است