ارم سایت موسسه حامیان آموزش یار حیات طیبه 547

فضای های مورد نیاز در مدارس و دانشگاه های سبزوار را

با دست های توانای شما می سازیم

مقام معطم رهبری ( مد طله العالی )

اساسی ترین نیاز کشور ، ایجاد روحیه امید به آینده ، نشاط و خودباوری در نسل جوان است ، خودباوری ای که در مقابل غرب باوری باید در میان کودکان و نوجوانان گسترش یابد ترویج روحیه خودباوری و اینکه ما می توانیم از جمله نیاز هایی است که از وظایف آموزش و پرورش ، دانشگاه ها و آموزش عالی است.

حیاط طیبه یعنی همه این چیز هایی که بشر برای بهزیستی خود ، برای سعادت خود به آنها احتیاح دارد. مثلا : عزت ملی جزو حیات است، ملت ذلیل ، توسری خور، حیات طیبه ندارد ، استقلال ، وابسه نبودن به بیگانگان و به دیگران جزو حیات طیبه است. حیات طیبه را فقط در عبادات و در کتابهای دعا که نباید جستجو کرد” واقعیات زندگی اینها است.

موسسه حامیان آموزش یار حیاط طیبه 547 سبزوار