ارم سایت موسسه حامیان آموزش یار حیات طیبه 547
باد در جوشش ، گدایی جوش ماست

باده در جوشش ، گدای جوش ماست

چرخ در گردش ، گدای هوش ماست

باده از ما مست شد ، نی ما از او

قالب از ما هست شد ، نی ما از او

خداوند به کسی مال و ثروت ، به دیگری خلاقیت و به شخص دیگری توانایی خاصی و ….. عطا می فرماید ، آن شخص باید بداند که همه این ها متعلق به خودش نیست و بایستی بخشی از آن را به جامعه خودش ببخشد پس همراه با عبادت و تزکیه نفس و دین داری ، با شاد بودن  ، زیبا بودن ، رنگی بودن ، خندیدن و بخشیدن و دیگر خواهی و…. هم میتوان به بهشت رفت . کافی است خوب باشیم وانسان باشیم .

موسسه حامیان آموزش یار حیاط طیبه 547 سبزوار